Böcker & skrifter

Nordiskt samarbetsmöte kring ensamkommande barn och unga

Påhl Ruin
Nordens välfärdscenter, 2020

Nordiskt samarbetsmöte kring ensamkommande barn och ungaDen här konferensrapporten samlar erfarenheter som presenterades vid ett samverkansmöte med nordiska myndigheter, politiker och forskare i september 2020. Den har fokus på fyra områden som är aktuella för ensamkommande barn och unga i Norden: psykisk ohälsa, flickors särskilda situation, ensamkommande som försvinner samt vad som händer när ensamkommande barn fyller 18.

Sedan 2016 finns det ett samarbete om flyktingar och immigranters integration mellan de nordiska länderna. Nordiska ministerrådet står för initiativet och en av de satsningar som har startat är projektet Nordisk samverkan om integration. Syftet med projektet är att länderna ska utbyta erfarenheter och förbättra insatser för olika grupper.

Som en del av projektet arrangerades ett nordiskt samverkansmöte 2017 för departement och myndigheter i Norden, om ensamkommande barn och unga. I september 2020 arrangerades ett nytt möte av Nordens välfärdscenter, denna gång i samarbete med Socialstyrelsen i Sverige. Här sammanfattas de erfarenheter och den forskning som presenterades vid samverkansmötet.

Vid mötet presenterades även en sammanställning av de frågeformulär som skickades ut till myndigheter och departement i februari 2020.

Läs mer


Litauen: Tio år i högsta serien

Påhl Ruin
Världspolitikens Dagsfrågor nr 6, 2014

Litauen: Tio år i högsta serien”Det är fascinerande att bo i ett land där en fjärdedel av statsbudgeten består av EU-pengar. Överallt ser man hur EU-pengarna har påverkat.”

För Litauen blev inträdet i EU (och Nato) för tio år sedan en tydlig symbol för att landet åter tillhör den europeiska familjen. Sedan dess har banden mellan Litauen och unionen fördjupats ytterligare, inte minst ekonomiskt. Men för Litauen och de andra baltiska staterna innebär EU- och Natomedlemskapen också en säkerhetspolitisk trygghet, vilket visat sig extra viktigt i Ukrainakrisens spår.

I detta nummer av Världspolitikens Dagsfrågor analyserar Påhl Ruin vad EU-medlemskapet betytt för Litauen. Det handlar om allt från hur den stora utvandringen till andra EU-länder påverkat landet till hur den litauiska textilindustrin nått framgångar på den europeiska marknaden. Men också om den friktion som uppstått mellan EU, som drivit på när det gäller mänskliga rättigheter, och kyrkan och andra konservativa krafter i Litauen som vill värna traditionella familjevärderingar.

Läs mer


Centraleuropa – 20 år efter 1989

Påhl Ruin
Världspolitikens Dagsfrågor nr 10, 2009

Centraleuropa - 20 år efter 1989Kommunismens fall 1989 väckte ett spirande hopp bland länderna i Centraleuropa om att återuppväcka det regionala samarbetet. Tjugo år senare har inte mycket hänt, även om t ex handel, investeringar och turism bidrar till att väva samman regionen. EU-samarbetet har stått i fokus för såväl Österrike som för Ungern, Polen, Tjeckien, Slovakien och Slovenien. Det har tillsammans med konflikter och skilda prioriteringar gjort att intresset för samarbete varit ljumt på högsta politiska nivå.

Påhl Ruin ger här en bild av den politiska och ekonomiska utvecklingen i Centraleuropa. Vart är länderna på väg? Vilka är de stora frågorna? Och hur skiljer sig de fem f d kommunistiska centraleuropeiska länderna från EUs gamla medlemsstater?


Japan i brytningstid

Påhl Ruin och Cecilia Ruthström-Ruin
Bokförlaget Atlas, 2002

Japan i brytningstidI boken Japan i brytningstid tecknas ett livfullt porträtt av ett land i förändring. I snart tio år har omvärlden vant sig vid en relativt endimensionell bild av Japan: landet har stora ekonomiska problem och tycks ha rysligt svårt att lösa dem. Det är på många sätt en helt riktig bild. Men under krisens yta sker omvälvande förändringar som kommer att få stora konsekvenser framöver. De japanska företagen överger traditionella strukturer för att klara sig i den internationella konkurrensen. Politikerna tvingas tänka om när väljarna protesterar mot maktmissbruk och gubbvälde. Alltfler kvinnor bryter gamla mönster och vill göra karriär på lika villkor. Och hela samhället påverkas av att befolkningen åldras i rekordfart.


Ny roll för Japan?

Påhl Ruin och Cecilia Ruthström-Ruin
Världspolitikens Dagsfrågor nr 12, 2000

Ny roll för Japan?Japan står för två tredjedelar av hela Asiens BNP, trots de senaste årens ekonomiska kris. Politiskt har inte Japan haft samma ledande roll i världen p.g.a. den barlast landet burit med sig i form av övergreppen under 2:a världskriget. Enligt förf:na börjar Japan nu att agera mera självständigt gentemot USA. Man tar egna försvarspolitiska initiativ, deltar i FN:s fredsbevarande operationer m.m.